Vymáhanie pohľadávok

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022/OS Bardejov

Okresný súd Bardejov ... Konsolidáciou pohľadávok štátu je v zmysle § 14 ods. 1 zákona centrálne uplatňovanie splatnej pohľadávky štátu u dlžníka a na príslušných orgánoch, zabezpečenie exekučného titulu k pohľadávke štátu a vymáhanie pohľadávky štátu prostredníctvom jednej právnickej osoby (ďalej len ...

obchodnyvestnik.justice.gov.sk/Page/SuborDownload.aspx

Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2017/ÚPSVR Bardejov

3.Konsolidáciou pohľadávok štátu je v zmysle § 14 ods. 1 zákona centrálne uplatňovanie splatnej pohľadávky štátu u dlžníka a na príslušných orgánoch, zabezpečenie exekučného titulu k pohľadávke štátu a vymáhanie pohľadávky štátu prostredníctvom jednej právnickej osoby (ďalej len “konsolidácia”).

www.crz.gov.sk/data/att/3108082_dokument1.pdf

DAVAR | Odkup pohľadávok

Vymáhanie a odkup pohľadávok. Odkúpime vaše pohľadávky. INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV . Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť DAVAR, s. r. o., so sídlom: Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 038 442, DIČ: 2023186110, IČ DPH: SK2023186110, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I ...

www.davar.sk/odkup-pohladavok

EUR-Lex - 32014R0655 - EN - EUR-Lex

o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach. EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 81 ods. 2 písm. a), e) a f), ...

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/

Vymáhanie pohľadávok postup a odporúčania | KADUC & PARTNERS

platobný rozkaz, súdne konanie, vymáhanie dlhov, vymáhanie pohľadávok. Z obchodnoprávnych, ale aj občianskoprávnych vzťahov vznikajú rôzne pohľadávky a záväzky – napríklad neuhradením odplaty, nedodržaním zmluvnej povinnosti, ktorá je sankcionovateľná (zmluvná pokuta), …. Vymáhanie pohľadávok – postup a ...

www.kaduc.sk/sk/vymahanie-pohladavok-postup/

Vymáhanie Pohľadávok | Mimosúdne a Súdne Vymáhanie Dlhov

Pri vymáhaní pohľadávok je možné dohodnúť dve možnosti odmeny za vymáhanie: 1/ Odmena sa počíta na základe úspechu v konaní, a to dohodnutým % z vymoženého dlhu. 2/ Odmena sa počíta podľa vykonaných úkonov právnej pomoci v konaní, to znamená, že odmenou nie je podiel z vymoženej sumy (klient dostane v prípade ...

www.vymahanie-dlhov.sk/

Zastrašovanie, vydieranie či nepravdivé informácie pri vymáhaní pohľadávok

Zastrašovanie, vydieranie či nepravdivé informácie pri vymáhaní pohľadávok. Na čo by mal veriteľ myslieť pri spisovaní výzvy na zaplatenie vymáhanej pohľadávky a aké sú možnosti obrany proti neprimeranému nátlaku z pozície dlžníka. Často sa stáva, že veriteľ pri snahe vymôcť nezaplatenú pohľadávku upozorňuje na ...

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/vymahanie-pohladavok-zastrasovanie

Vymáhanie pohľadávok / dlhov s vysokou úspešnosťou | Slovensko | Česko

Vymáhanie pohľadávok s individuálnym prístupom. Viac ako 10 rokov pomáhame podnikateľom ale aj fyzickým osobám vymáhať pohľadávky s vysokou úspešnosťou. Vymáhame mimosúdne i súdne a ponúkame aj služby, ktoré pomáhajú predísť samotnému vzniku pohľadávky. 0 %. úspešnosť do 30 dní.

www.privatdebt.sk/

Vymáhanie pohľadávok | PATRIOT GROUP

Spoločnosť PATRIOT GROUP. Spoločnosť Patriot sme založili 1.2.2006, ako firmu zameranú na vymáhanie pohľadávok a na ochranu osôb a majetku. Spolupracovali sme s viacerými spoločnosťami a dosiahli sme v týchto oblastiach nemalé úspechy na území celého Slovenska. Komplexnosť našich aktivít vyústila v roku 2010 do vzniku ...

www.patriotgroup.eu/

KORREKT, s.r.o. vymáhanie pohľadávok

Máme viac skúsenosti, lebo nerobíme nič iné, ako vymáhanie pohľadávok. Vy máte svoj predmet podnikania, my tiež. Navyše odovzdanie pohľadávky je dôležitý psychologický moment, dokážeme s dlžníkom rokovať konkrétnejšie a rýchlejšie. ... Zaistenie pohľadávok dohodou o splátkovom kalendári, dohodou o uznaní záväzku ...

www.korrektsro.sk/

Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2017/RÚVZ Bardejov

3.Konsolidáciou pohľadávok štátu je v zmysle § 14 ods. 1 zákona centrálne uplatňovanie splatnej pohľadávky štátu u dlžníka a na príslušných orgánoch, zabezpečenie exekučného titulu k pohľadávke štátu a vymáhanie pohľadávky štátu prostredníctvom jednej právnickej osoby (ďalej len “konsolidácia”).

www.crz.gov.sk/data/att/2956892_dokument1.pdf

PATRIOT GROUP s.r.o. Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok.

PATRIOT GROUP s.r.o. Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok., Trencin, Slovakia. 3,004 likes · 56 were here. Dnes Vám dokážeme poradiť pri posudzovaní miery rizika Vašich pohľadávok, upozorniť Vás na

www.facebook.com/patriotgroup.eu/

Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka - Ficek.sk

Vymáhanie pohľadávok - odmena advokáta. Odmena pri vymáhaní pohľadávok je určená podielom z vymoženej sumy, to znamená, že v prípade neúspechu odmenu klient neplatí. Odmenu je možné dohodnúť aj formou tzv. tarifnej odmeny, t.j. podľa počtu skutočne vykonaných úkonov vo veci. Výška odmeny závisí v tomto prípade od ...

ficek.sk/vymahanie-pohladavok-dlhov.html

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky | Podnikajte.sk

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky. Na čo má nárok podnikateľ ako veriteľ, ktorému nebola uhradená pohľadávka, aké sú náklady súdneho konania, aké sú možné riziká spojené s vymáhaním pohľadávky na súde a kedy nemá vymáhanie pohľadávok zvyčajne zmysel.

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/postup-pri-vymahani-pohladavky

Vymáhanie pohľadávok - advokát | Sidor a partneri - VSadvokat

7. Rýchlosť konania. Pri vymáhaní pohľadávok postupujeme vždy čo najrýchlejšie tak, aby sa veriteľ čo najskôr dostal k svojim peniazom. V konaniach na súdoch, ktoré trvajú pridlho, pravidelne zasielame urgencie na urýchlenie riešenia veci. 2. Mimosúdne, súdne a exekučné vymáhanie. Vymáhanie pohľadávky zabezpečujeme ...

www.vsadvokat.sk/vymahanie-pohladavok

[2023] Vymáhanie pohľadávok postup | Právna Poradňa - Ficek.sk

Vymáhanie pohľadávok - postup (ak pohľadávku vymáha za Vás advokát) Najvhodnejšie riešenie je zvoliť si na zastupovanie advokáta (odborníka). Neodporúčam zvoliť si na vymáhanie pohľadávky vymáhačskú firmu, ktorá nespolupracuje s advokátskou kanceláriou), pretože nielenže môžete prísť o svoju pohľadávku ...

ficek.sk/vymahanie-pohladavok-postup-6292

Vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení

Vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení ZHRNUTIE K DOKUMENTU: Smernica 2010/24/EÚ na podporu vzájomnej pomoci medzi krajinami EÚ pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení. AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/

Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/RÚVZ Bardejov

3.Konsolidáciou pohľadávok štátu je v zmysle § 14 ods. 1 zákona centrálne uplatňovanie splatnej pohľadávky štátu u dlžníka a na príslušných orgánoch, zabezpečenie exekučného titulu k pohľadávke štátu a vymáhanie pohľadávky štátu prostredníctvom jednej právnickej osoby (ďalej len “konsolidácia”).

www.crz.gov.sk/data/att/4229870_dokument1.pdf

Ako postupovať pri súdnom vymáhaní pohľadávky | Podnikajte.sk

Súdne poplatky 2020. Poplatok činí 6 % zo žalovanej istiny a pri jeho výške sa neprihliada k príslušenstvu žalovanej pohľadávky (obchodným úrokom, úrokom z omeškania). Minimálny poplatok je stanovený na 16,50 Eur a naopak maximálny poplatok činí v obchodných veciach (tj. práve v konaniach medzi podnikateľmi) 33 193,50 Eur.

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/sudne-vymahanie-pohladavky

vymáhanie pohľadávok - anglický preklad - Linguee

eur-lex.europa.eu. eur-lex.europa.eu. Od dátumu, ku ktorému bol dokument umožňuj úci vymáhanie pohľadávok pria mo uznaný alebo akceptovaný, uznaný, doplnený alebo nahradený v súlade s článkom 8, sa bude úrok účtovať za platbu po lehote v zmysle zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení platných v členskom ...

sk.linguee.com/slovensk%C3%BD-anglick%C3%BD/preklad/vym%C3%A1hanie+poh%C4%BEad%C3%A1vok.html